خوشبختی

بیشتر ما مثل این بانوی پیر عمل می کنیم؛چون خارج

از خودمان،به دنبال خوشبختی می گردیم.ما فکر

می کنیم که بیرون از ما روشن است و هر اقدام و

کاری،در بیرون صورت می گیرد!ولی نمی توان

خوشبختی را در آن جا یافت!

خوشبختی در آرامش و تعادل درون ما نهفته است.

خوشبختی شرایط طبیعی و تمرکز حالت طبیعی ذهن

ماست.این ما هستیم که باید آن چه را که از قبل

درونمان قرار داده شده،کشف کنیم.دنیای درون

اسرارآمیز ترین دنیایی است که هنوز چیزهای بسیار

شگفت انگیزی برای جست و جو و کشف کردن دارد.

 

******************************************

منبع:مجله موفقیت(دو هفته نامه)،شماره229

مترجم:ناهید مومن خانی

مطلب4نکته و تغییر با تلخیص

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید