همراه با شاعران

 

آن کس که بداند و بداند که بداند 

                      اسب شرف از گنبد گردون بجهاند

آن کس که بداند و نداند که بداند  

                       آگاه نمایید که بس خفته نماند

آن کس که نداند و بداند که نداند

                    لنگان خرک خویش به منزل برساند

آن کس که نداند و نداند که نداند

                      در جهل مرکب ابدالدهر بماند

 ابن یمین

 

/ 0 نظر / 17 بازدید