سخن بزرگان

این جملات را با دقت بخوانید.لبخند

 

اگر به دنبال فرصت ها بگردیم چند برابر می شوند و

اگر آن ها را نادیده بگیریم،از میان می روند.متفکر

(جان ویکر)

درباره هر چیز می گویی فکر کن ولی هر چیز را که

فکرمی کنی مگوی.چشمک

(کنفوسیوس)

زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است.عینک

(سهراب سپهری)

هنگامی که مصمم به عمل شدید،باید درهای تردید را

کاملامسدود کنید.بغل

(نیچه)

پیروزی واقعی جان آدمی،فکر کردن است.خیال باطل

(هوگو)

 

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید