سخنان گرانبها

*خدا عقل را به انسان نداد،جز آنکه روزی او را با کمک

عقل نجات بخشید.((حضرت علی (ع))

*هیچ ثروتی چون خرد نیست و هیچ فقری مانند

نادانی نیست.((حضرت علی(ع))

*اگر آرزومندید که به سعادت برسید،پیش از آنکه

عبرت دیگران شوید،از دیگران عبرت بگیرید.

((حضرت علی(ع))

*خردمند به کاز خویش تکیه کند و نادان به آرزوی

خویش ((حضرت علی (ع))

*خوشرویی،احسانی است بی هزینه

((حضرت علی (ع))

*آنکه غالب بر زبان است،در امان است.

((حضرت علی (ع))

*دلاورترین مردم آن است که بر هوای نفس غالب آید.

((حضرت محمد(ص))

----------------------------------------------------------

منبع:کتاب گنجینه ی ما و شما

انتشارات ما و شما

/ 0 نظر / 19 بازدید