خاطرات اعتمادالسلطنه

محمدحسن خان صنیع الدوله که بعدها به اعتمادالسلطنه معروف و ملقب شد،از مقربان

دربار ناصرالدین شاه و وزیر انطباعات او بود و در سال1313فوت کرد.

در زیربخش هایی ازکتاب((روزنامه ی خاطرات اعتمادالسلطنه))به تصحیح ایرج افشار را

می خوانیم:

 

بالاتر از فتح خوارزم!

دوسه لغت فرانسه از من پرسیدند،گفتم.بعد،عرض کردم:من هفتادهزار لغت فرانسه

می دانم!

شاه هم به جهت این که مرا خجل کنند،لغت غیر مصطلح((گوش ماهی زنده))را ازمن

سوال کردند.من ندانستم.به قدری مشعوف شدند که اگر خبر فتح خوارزم و بخارا را به او

می دادند،این قدر شعف برای وجود مبارکشان دست نمی داد!

 

رجال سبزی پا کن!

امروز آش پزان است،به رسم معموله ی همه ساله،اعاظم اهل اردو و تمام ملتزمین

حاضر بودند.رجال دولت،سبزی پاک می کردند!

 

نرود میخ آهنین در سنگ!

سرشام شاه احضار شدم.چهارساعت تمام((تاریخ فردریک))خواندم.عجیب این که در

سال متجاوز از چهارصدتومان خرج می کنم و از این قبیل کتاب ها که سراپا تنبه است

می آورم برای شاه می خوانم،هیچ ملتفت نیستند!

 

همه ناراضی!

امین السلطان خیلی شکایت از تغیرات شاه داشت.سبحان الله!این چه بدبختی است

دولت را گرفته!امین السلطان هم ناراضی.من هم ناراضی.پسرش هم ناراضی.فلان فعله

هم شاکی.خدا عاقبت امور را اصلاح کند!

--------------------------------------------------------------------------------------------

منبع:کتاب ادبیات فارسی.با تلخیص

/ 0 نظر / 81 بازدید